Opleiding met baangarantie tot Apothekers-Assistent

Diploma: MBO Niveau 4
Duur: 50 lesweken, 1 dag per week
Stage: minimaal 75 dagen
Startdatum: Flexibele instroom
Opleidingslocaties: Landelijk, aangeboden door 'Van Leren naar Werken.'

Algemeen

De apothekersassistent werkt in een reguliere apotheek, een ziekenhuisapotheek of in mindere mate bij een apotheekhoudende huisarts.
De belangrijkste taken van de apothekersassistent zijn het bereiden, verstrekken, beheren van geneesmiddelen en het geven van informatie/ voorlichting over geneesmiddelen. Een brede arbeidsmarkt met een grote vraag naar gekwalificeerde assistenten.
Door de veelzijdigheid van de functie betreft dit een beroep met toekomst. De ervaring leert dat cursisten van tijdens hun opleiding al een betaalde baan krijgen.
Ook is het mogelijk om, nadat u deze opleiding heeft afgesloten, door middel van een verkort traject het diploma doktersassistent(e) te behalen.

De opleiding

De opleiding Apothekersassistent is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs.
Specifieke vakken van de opleiding Apothekersassistent zijn geneesmiddelenleer, geneesmiddelenbereiding, managementbeheer en administratie binnen de apotheek. Algemene vakken zijn Nederlands, Engels, methodiek, preventie en voorlichting.

Stage

Naast de vaardigheidstrainingen op school is er een stage in het studieprogramma opgenomen. Tijdens deze periode leert u de geleerde vaardigheden toe te passen in de praktijk bij een apotheek. U wordt begeleid door een deskundige begeleider. De stage duurt minimaal 75 dagen (600 uur) en kan ook parttime doorlopen worden.

U kunt stagelopen na het behalen van enkele specifieke deelkwalificaties en in overleg met uw stagebegeleider. Vooropleiding/ toelatingsvoorwaarden MAVO-diploma en VMBO-diploma (theoretische leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg) en een minimale leeftijd van 20 jaar;
Op grond van diploma’s kunnen we vrijstellingen verlenen in de basisdeelkwalificaties.
De toelatingsprocedure bestaat uit een intake-gesprek, waarbij een apotheker en een vertegenwoordiger van de apothekersassistent-opleiding aanwezig zijn.
Eventueel is een EVK/EVC procedure mogelijk. Een EVK/EVC-procedure is bedoeld om vrijstelling te verlenen voor onderdelen van de opleiding op basis van reeds Eerder Verworven Competenties en Kwalificaties.
Kandidaten die niet in het bezit zijn van een aantoonbare vooropleiding kunnen in aanmerking komen voor een toelatingstest.

Erkenning

De opleiding tot apothekersassistent is diploma-erkend door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Deelkwalificaties

De opleiding tot apothekersassistent bestaat uit 11 deelkwalificaties en de stage.

Deelkwalificaties Apothekersassistent:

 • Individu en samenleving
 • Omgaan met patiënt & anderen binnen de beroepssituatie
 • Preventie en voorlichting
 • Mens, arbeid en samenleving
 • Engels
 • Werken volgens methodiek
 • Werken in een praktijk of instelling
 • Geneesmiddelen bereiden
 • Farmaceutische patiëntenzorg
 • Management, beheer en administratie AA
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering AA

De deelkwalificaties worden afgesloten met een of meer examens die op de lesdagen worden afgenomen.

Studieduur

De opleiding duurt 1 jaar en heeft 50 lesweken. Indien u na 1 jaar het diploma niet heeft behaald, is het mogelijk om de opleiding maandelijks te verlengen.

Dienstverband / Baangarantie
Dienstverband bij de werkgever gaat in na afronding van de opleiding.
Van Leren Naar Werken garandeert aan elke deelnemer aan het traject, die het theoretisch- en het praktisch deel van de opleiding naar behoren doorloopt en gedurende de opleiding zich heeft gedragen zoals het een goede werknemer betaamt, een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden/40 uur per week.
Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.
Bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst bij de werkgever verlengd/ omgezet in een vaste aanstelling.

Nazorg

Van Leren Naar Werken begeleidt de kandidaat gedurende het dienstverband bij de werkgever nog zes maanden. Hierdoor kunnen wij eventuele (aanpassings)problemen tijdig en effectief aanpakken zodat de uitval tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Kosten opleiding Apothekersassistent met baangarantie:

€ 6.475, - excl. Btw per deelnemer

 • Kennismaking met de deelnemer
 • Specialistische vakopleiding tot Apothekersassistent (duur 50 weken)
 • 1 x theorie examen
 • 1 x praktijkexamen
 • Boeken en schrijfmateriaal
 • Verzorgen erkende praktijkplaats bij een apotheek
 • Praktijkbegeleiding op de werkvloer door een ervaren praktijkbegeleider
 • Arbeidsovereenkomst na afronding opleiding van minimaal 6 maanden/ 40 uur per week.

Parttime werken is bespreekbaar met de toekomstige werkgever.
Bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst bij de werkgever verlengd/omgezet in een vaste aanstelling.

Nazorg periode van 6 maanden gedurende het dienstverband

Aanmelden:

Heeft u interesse en/ of vragen, neem dan contact op met de heer Tariq Faiq,
info@vanlerennaarwerken.nl of telefonisch 076-5212455.

We zien uw vragen en aanmeldingen graag tegemoet.